KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Số:       /KH-THCSNTMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Khê, ngày       tháng      năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  Tháng 9 - Năm học: 2020 - 2021

 

Nhiệm vụ trọng tâm.

 1. Tổ chức ôn tập, kiểm tra lên lớp năm học 2019-2020.
 2. Triển khai các hoạt động chào mừng năm học mới 2020-2021.
 3. Họp CM đầu năm học, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về CM đến Hội đồng: Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2020 của Bộ, Công văn 2233/SGDĐT-GDTrH, ngày 28/8/2020 của Sở về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT năm học 2020-2021, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS kèm theo TT58.
 4. Triển khai kế hoạch dạy trên internet tuần học thứ nhất (từ ngày 07/9/2020 – 12/9/2020).
 5. Đón học sinh đi học trở lại từ ngày 14/9/2020. Tăng cường hướng dẫn, nhắc nhỡ học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 6. Hoàn thiện các loại kế hoạch năm học của nhà trường, tổ, nhóm, cá nhân.
 7. Đón đoàn của Sở, Phòng GD&ĐT: duyệt kế hoạch năm học 2020-2021.
 8. Triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông.
 9. Tổ, nhóm CM hoàn thành biên soan CT dạy học theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ (hạn cuối ngày 05/9/2020).
 10. Tiếp tục phát động phong trào giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, phân loại rác thải.
 11.  Triển khai và thực hiện xây dựng phát triển văn hóa đọc tại các lớp.
 12.  Cập nhật danh sách cán bộ GV, HS vào các phần mền trực tuyến, SMS, hệ thống quản lí học sinh và quản lí điểm.
 13.  Họp GVCN.
 14.  Phát động và hưởng ứng kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo KHKT cấp quận, cấp thành phố trong năm học 2020-2021.
 15.  Triển khai cho GV Đăng kí danh hiệu thi đua, tên chuyên đề sáng kiến.
 16.  Kiểm tra hồ sơ Tổ, nhóm CM (30/9/2020). Dự giờ giáo viên theo kế hoạch
 17.  Triển khai kế hoạch dạy đội tuyển HSG các khối lớp. Đối với khối 9, GVBM được phân công thành lập và tuyển chọn đội tuyển, báo cáo về PHT trước ngày 25/9/2020. Các khối còn lại, thành lập đội tuyển vào đầu tháng 10/2020.
 18.  Triển khai các công tác khác theo chỉ đạo các cấp.

          Trên đây là kế hoạch chuyên môn trong tháng 9, kế hoạch này tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung theo kế hoạch của cấp trên. Đề nghị Tổ CM triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có trở ngại báo về BGH đều hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận       

- Bộ phận CM Phòng GD&ĐT;

- TTCM;   

- Lưu: VT, hồ sơ CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website