Đánh giá xếp loại học sinh THCS năm học 2021-2022

Đánh giá xếp loại học sinh bậc THCS được thực hiện theo quy định của các Thông tư do Bộ GD-ĐT Ban hành. Cụ thể:

1. Đối với khối lớp 6: Việc đánh giá học sinh được thực hiện theo Thông 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2021

         TT 22 kèm theo: 22_2021_TT_BGDDT.pdf

3. Đối với khối 7,8 và 9 được thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020

        TT 58 kèm theo: THONG_TU_58-2011-BGDDT.pdf

        TT 26 kèm theo: thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc.pdf

Bài tin liên quan