Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia  năm 2017

Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (Công văn số 743/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ); trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm Kì thi ...