Quy chế thực hiện dân chủ 2021-2022

 

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 

 

Số: 150  /QC-THCSNTMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

      Thanh Khê, ngày  25 tháng 10 năm 2021

 

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

(Kèm theo Quyết định số  89 /QĐ-THCSNTMK ngày  25  tháng 10 năm 2021 của Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai)

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường

1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều đã quy định trong Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 11/2020-TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động hợp đồng (sau đây gọi chung viên chức), học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật. Quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

3. Không có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

 

 

CHƯƠNG II.

 THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

 

MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động, của người học, của cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) trong quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt Tổ chuyên môn, hoạt động đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân... và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng.

4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

5. Thực hiện tốt các quy định về “ 3 nội dung công khai” và các hình thức công khai được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tạo điều kiện và thực hiện tốt các nội dung “4 kiểm tra” trong đơn vị. Cụ thể từng nội dung công khai, hình thức công khai, đối tượng công khai, thời điểm, thời gian thực hiện công khai.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

7. Phối hợp tổ chức đối thoại theo định kỳ (cụ thể ngày, thời điểm) và các nội dung quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

- Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, giáo viên TPT (giao ban công tác tuần).

- Hàng tháng họp giao ban Ban giám hiệu với Bí thư Chi bộ, các tổ trưởng, đại diện Ban chấp hành công đoàn và ban chấp hành Chi đoàn THCSHCM để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

- Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại đơn vị.

- Cuối năm học thực hiện đánh giá viên chức, người lao động về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

- Cuối năm học thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định 2 năm/lần, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong nhà trường tổ chức Nội nghị công chức - viên chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 4. Viên chức, người lao động có trách nhiệm

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, nhân viên, người lao động theo quy định của Luật Giáo dục. Viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, tự diễn biến, tự chuyển hoá và những hoạt động khác vi phạm dân chủ kỷ cương, nền nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình viên chức, người lao động phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

4. Thực hiện đúng Luật Giáo dục, Bộ luật Lao động, Luật công chức, Luật cán bộ, Luật Viên chức, Luật thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, Luật thi đua - khen thưởng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Thanh tra.... và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động, tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; thực thiện Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ GDĐT; bảo vệ uy tín của nhà trường.

MỤC 3. NHỮNG VIỆC VIÊN CHỨC, NGƯỜI  LAO ĐỘNG ĐƯỢC BIẾT

Điều 5. Những việc viên chức, người lao động phải được biết, gồm:

1. Những chủ trương của Đảng, chính sách chế độ của Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập.

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của cơ đơn vị.

3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của đơn vị; tài sản, trang thiết bị của đơn vị; kết quả kiểm toán.

4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại viên chức; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị.

5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ đơn vị.

7. Các nội quy, quy chế của đơn vị.

8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, viên chức.

9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

10. Những vấn đề trên sẽ được công nhận bằng một trong các hình thức sau:

- Niêm yết tại cơ quan.

- Thông báo tại Hội nghị Công chức - Viên chức đầu năm học.

- Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, viên chức, lao động.

- Thông báo cho Tổ trưởng Công đoàn, Tổ trưởng Chuyên môn để thông báo đến viên chức, người lao động trong tổ.

- Thông  báo bằng văn bản cho Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân nhà trường.

- Đăng trên trang website của đơn vị.

      Thời hạn công khai chậm nhất là 03 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị thì thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

MỤC 4. NHỮNG VIỆC VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

ĐƯỢC THAM GIA Ý KIẾN

Điều 6. Những việc công chức, viên chức được tham gia ý kiến, gồm:

- Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường.

- Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường

- Tổ chức phong trào thi đua của nhà trường

- Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường

- Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

- Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; người lao động, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, viên chức, người lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

- Các nội quy, quy chế của nhà trường

- Kế hoạch xây dụng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của đơn vị.

- Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác, các khoản thu, chi và quyết toán hàng năm.

- Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

- Báo cáo sơ kết, tổng kết.

- Nội quy, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.

Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức Hội nghị Công chức – viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ chức Công đoàn, Tổ chuyên môn, để đoàn viên, người lao động tham gia đống góp ý kiến hoặc trong các cuộc họp chuyên môn, họp HĐSP.

 

MỤC 5. NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC VÀ CHA MẸ HỌC SINH

ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

 

Điều 7. Người học, cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) được biết những nội dung sau đây:

- Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.

- Kết quả giảng dạy, học tập, kết quả xét tốt nghiệp, thi học sinh giỏi ; Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.

- Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Điều 8. Những việc người học, cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) được tham gia ý kiến:

- Nội quy và những quy định có liên quan đến học sinh (người học).

- Tổ chức các phong trào thi đua.

- Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của người học.

Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:

- Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, lịch thi, kết quả xét tốt nghiệp, hiệu suất đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật; niêm yết công khai học phí, các khoản thu khác theo quy định....

- Định kỳ ít nhất trong năm học 3 lần tổ chức Hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình người học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của người học.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng.

- Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để người học, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

MỤC 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 9. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức có trách nhiệm: (có thể cụ thể trách nhiệm Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành CĐCS, Ban chấp hành đoàn trường theo các nội dung).

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm Quy chế Dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 10. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

- Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

- Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng gớp theo quy định.

- Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị CCVC hàng năm.

2. Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

3. Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những quy định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường./.

Nơi nhận

- Ban chỉ đạo;

- Các tổ CM;                                                                                                                                  

- Lưu VT, VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bài tin liên quan