Nghị quyết Hội đồng trường

UBDN QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:         /NQ-THCSNTMK

Thanh Khê, ngày       tháng   năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và phương hướng phát triển

của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

        Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Phòng GDĐT quận Thanh Khê, về việc thành lập Hội đồng trường đối với trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2019-2024;

 Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai ngày 05 tháng 9 năm 2020, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mục tiêu của trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai giai đoạn 2019 – 2024 do Hiệu trưởng đề xuất gồm các điểm như sau:

+ Phấn đấu đến tháng 12 năm 2020, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, đăng ký đánh giá ngoài.

+ Phấn đấu đến tháng 10 năm 2024 đề xuất xây lại dãy nhà hướng đông thay dãy 3 tầng đã xuống cấp theo đầu tư trung hạn. .

+ Hiệu quả giáo dục hằng năm của trường đạt từ 98% trở lên.

+ Hằng năm, duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

+ Phấn đấu không có học sinh bỏ học, tỉ lệ lưu ban không quá 2%.

+ Hằng năm, có từ 15 đến 17 học sinh giỏi đạt giải cấp TP,

+ Hằng năm, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

+ Phấn đấu duy trì trường học thân thiện, học sinh tích cực

+ Phấn đấu đến năm 2024, có 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

+ Phấn đấu đến năm 2024, 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, 70% đạt loại xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS;

Điều 2. Hội đồng trường giao cho Hiệu trưởng chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của trường tầm nhìn đến năm 2025.

Điều 3. Hội đồng trường giao cho Hiệu trưởng chủ trì xây dựng kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kì 2019 - 2024, kì họp lần thứ 1 thông qua./.

    Nơi nhận :

- Chi ủy CB NTMK;

- Các thành viên HĐT;

- Các đoàn thể  trường THCS NTMK;

- Website trường THCS NTMK.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

 

 

                

                 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

Bài tin liên quan