Kế hoạch Hội đồng trường - Nhiệm kỳ 2019-2024

 

UBND QUẬN THANH KHÊ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 

Số:      /KH-THCSNTMK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Thanh Khê, ngày     tháng    năm 2020

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội đồng trường – Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Nhiệm kỳ 2019 - 2024

          Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT .

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Phòng GDĐT quận Thanh Khê, về việc thành lập Hội đồng trường đối với trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2019-2024.

         Hội đồng trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai  xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trong nhiệm kỳ 2014-2019 như­ sau:

          I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

        Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là sự nghiệp GDĐT cho mọi tập thể, cá nhân CB-VC và học sinh góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ GDĐT theo cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

         II. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA HỘI ĐỒNG

        1.Xem xét, phê chuẩn mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp của nhà trường thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt yêu cầu chính xác phù hợp, sát thực kết quả. Trên cơ sở đó tập thể, cá nhân CB-VC tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất.

         2. Theo quyền hạn chức năng nhiệm vụ của hội đồng trường dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, Hội đồng trường tuân thủ tuyệt đối, toàn diện.

         III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NHIỆM KỲ 2019-2024.

        1. Chỉ tiêu chung:

  - Đăng ký năm học 2021 được công nhận ĐGN về KĐCLGD đạt mức

  - Phấn đấu tuyển sinh đầu cấp đạt 100%

  -  Phấn đấu đạt thành tích tốt trong mọi phong trào thi đua

       - Tuân thủ và phát huy nguồn nội và ngoại lực nhằm xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường học mua sắm trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa- kiên cố hóa và hiện đại hóa. Tạo điều kiện tốt nhất để CB-GV,CNV phát triển một cách toàn diện. Phấn đấu đến năm 2019 cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và cảnh quan trường học đáp ứng cho nhu cầu phát triển giáo dục trong phường.

         2. Chỉ tiêu cụ thể:

        a. Phát triển số lượng:

        - Học sinh:

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

20 lớp

20 lớp

21 lớp

22 lớp

22 lớp

800 học sinh

840 học sinh

880  học sinh

910 học sinh

910 học sinh

+ Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm vì hoàn cảnh kinh tế: không có

+ Về cán bộ, giáo viên, nhân viên:

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

48 người

49 người

50 người

52 người

52 người

          b. Phát triển chất lượng:

+ Về cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- 100% trình độ đạt chuẩn,  phấn đấu đến năm 2024  có 98 % đạt trình độ trên chuẩn.

- Hàng năm không có cán bộ, giáo viên, nhân viên  bị kỷ luật. 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% CB,GV sử dụng thành thạo máy vi tính, sọan - trình chiếu được giáo án điện tử, truy cập và khai thác hiệu quả thông tin trên Internet...

- Học sinh:

Nội dung

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

 

HL

Giỏi

30%trở lên

30% trở lên

30% trở lên

32% trở lên

32% trở lên

K

30%trở lên

30% trở lên

32% trở lên

32% trở lên

32% trở lên

Yếu

dưới 3%

dưới 3 %

dưới 3%

dưới 2 %

dưới 2%

HK

T- K

92% trở lên

94% trở lên

95% trở lên

95% trở lên

95% trở lên

TB

    4%

    3%

   3%

      2%

      2%

- Hàng năm  tốt nghiệp THCS 99 % , 78% trở lên thi đỗ vào lớp 10 công lập.

- Hướng nghiệp cho HS học nghề: phân luồng ít nhất đạt 5% đến 10%

- Tăng cường dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém.

- Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp năm sau tăng hơn năm trước.

           c. Phát triển CSVC - trang thiết bị

         * Đến hết năm 2024:

Xây dựng bằng các nguồn vốn khác nhau nhằm đảm bảo đủ tiêu chuẩn CSVC - trang thiết bị:

+ Tham mưu UBND quận Thanh Khê  xây lại dãy nhà thay cho dãy 3 tầng hướng đồng vì đã xuống cấp.

+ Tham mưu với sở GDĐT, UBND quận Thanh Khê đầu tư trang thiết bị CNTT tại các phòng học như máy vi tính và 2 phòng cho phòng Tin học với 80 máy.

+ Trang bị phòng truyền thống, phòng dạy nhạc, mỹ thuật riêng.

+ Quét vôi, chống thấm các phòng học cũ, sơn sửa bàn ghế các phòng học .

+ Đăng ký đạt thư viện tiên tiến vào năm 2025

+ Tham mưu UBND quận Thanh Khê đầu tư lại phòng dạy tiếng Anh

          IV. CÁC GIẢI PHÁP

          1. Đổi mới dạy học

          - Tăng cường dự giờ thăm lớp, góp ý giờ dạy theo phương pháp tích hợp, hợp tác nhóm, phát  huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển được mục tiêu toàn diện cho học sinh đảm bảo đúng định hướng đổi mới giáo dục, phát huy năng lực học sinh.

-  Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin, khai thác tốt thông tin bổ ích trên mạng Internet…phục vụ cho việc dạy học.

           2. Phát triển đội ngũ

-  Tăng cường giáo dục chính trị - phẩm chất đạo đức cho CB,GV và NV. Động viên khuyến khích kịp thời, xử lý nghiêm những thành viên vi phạm.

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để CB, GV, NV trong nhà trường đều phấn đấu học tập và vươn lên để hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Tạo điều kiên cho cán bộ dự nguồn tham gia các lớp học trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, quản lý giáo dục.

         3. Cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ

Tích cực tham mưu, huy động các nguồn lực nhất là nguồn lực tài chính, để xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị theo hướng tiên tiến hiện đại, đúng quy định mua sắm, sửa chữa.

        4. Nguồn lực tài chính 

Tham mưu xin nguồn vốn của nhà nước, tiết kiệm và ưu tiên ngân sách được giao hàng năm, tuyên truyền và đẩy mạnh nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục.

         5. Hệ thống thông tin

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, nắm bắt mọi thời cơ. Báo cáo thường xuyên với địa phương và cấp trên về thuận lợi và khó khăn của nhà trường, đồng thời xin chủ trương thực hiện những vấn đề quan trọng. Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên trong trường , học sinh và phụ huynh học sinh…

         6. Quan hệ với cộng đồng

Phải hết sức thân thiện, tích cực học tập những mô hình mới, cách làm mới phù hợp với tình hình của trường. Vận động phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động NGLL của nhà trường.

          7. Lãnh đạo và quản lý

Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước, của ngành, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ. Đồng thời nắm vững nghiệp vụ quản lý, năng lực chỉ đạo điều hành của Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường, am hiểu và thực hiện đúng pháp luật.

         V. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           - Phân công trách nhiệm cho các bộ phận, thành viên trong hội đồng trường. Nhà trường, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí cho các thành viên Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt kết quả cao nhất .

          - Hội đồng trường tập trung chỉ đạo những vấn đề cần thiết, cấp bách, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, xử lý, rút kinh nghiệm, báo cáo, tổng kết đồng thời đảm bảo tính bền vững.

- Động viên tuyên truyền mỗi CCVC, mỗi thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các kế hoạch của HĐT.

- HĐT phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng , nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa hoặc chung chung.

 - Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

           VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

          1. Kết luận

         - Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường là hết sức cần thiết, nó có ý nghĩa trong việc định hướng con đường để phát triển của một trường học trước mắt và lâu dài.

          - Phấn đấu cuối năm 2024 đăng ký xây dựng trường đạt mức 3 KĐCLGD.

         2. Kiến nghị

        a. Đối với UBND thành phố, Sở giáo dục và đào tạo

        Quan tâm hơn nữa đầu tư xây dựng CSVC (xây dựng lại dãy nhà mới thay cho dãy 3 tầng hướng đông đã xuống cấp trang bị máy tính cho phòng Tin học, trang bị lại phòng dạy tiếng Anh, đầu tư làm phòng truyền thống, phòng dạy nhạc, mỹ thuật riêng)

         b. Đối với UBND quận và Phòng Giáo dục

         Ưu tiên các nguồn vốn cấp đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức dạy và học của nhà trường.

         c. Đối với Đảng ủy- Chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh

         Tích cực tham mưu với cấp trên, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, thường xuyên quan tâm phối hợp với nhà trường trong công tác vận động học sinh ra lớp, vận động học sinh không bỏ học, quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

         d. Đối với Ban giám hiệu   

         - Kể từ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo, Hội đồng trường quyết định đồng ý phê chuẩn Nghị quyết hội nghị CBVC về việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể và từng cá nhân. BGH phải thường xuyên làm tốt quy trình dân chủ, công khai, công bằng, đúng định hướng. Đồng thời BGH phải kết hợp với các tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên theo dõi kiểm tra và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt KĐCL trong những năm tiếp theo.

        - HĐT đề nghị BGH, các tổ trưởng chuyên môn, hội đồng tư vấn phối kết hợp với các đoàn thể để tuyên tuyền động viên cho từng cá nhân của đơn vị  và HS nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy- học để đạt các chỉ tiêu đại trà, HSG, GV dạy giỏi, HS tốt nghiệp theo tỷ lệ đã định.

        - HĐT yêu cầu nhà trường phải thường  xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

         - HĐT đề nghị nhà trường, BGH hết sức quan tâm, giúp đỡ đầu tư con người, nguồn vốn để các ban ngành, đoàn thể hoạt động đúng quy trình, có hiệu quả. Trước mắt HĐT lưu ý:

        +  Nhà trường phải thực hiện tốt Điều lệ nhà trường THCS, các điều khoản đã quy định.

        +  Các chủ trương của Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê, chế độ báo cáo, thống kê hoặc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Phòng GD, Quận về chế độ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu quả.

        - BGH phải có kế hoạch tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận theo yêu cầu hiện tại trước mắt và lâu dài, đúng hướng, đúng kế hoạch, đúng người, đúng đối tượng kế tục sự nghiệp GDĐT.

         đ. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường

        Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường THCS, các điều khoản đã ban hành yêu cầu:

        - 100% các thành viên trong HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước, của ngành GDĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện kế hoạch của HĐT đầy đủ, nghiêm túc.

        - 100% các thành viên trong HĐT phải tận tâm- quyết tâm- đồng tâm thực hiện nhiệm vụ của HĐT trong  những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu của cấp học và năm học.

         - Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học HĐT phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CCVC và HS thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả.

         - HĐT phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình.

         - HĐT phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi nghị quyết của Hội đồng trường như sau:  

+ Về chính quyền:, hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật, hội đồng tư vấn, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra về cơ sở vật chất, thu chi tài chính. Công tác tham mưu, chỉ đạo chung do Đ/c Huỳnh Tấn Lành đảm nhận và trực tiếp giao nhiệm vụ cho các thành viên cùng tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức đoàn thể: Do BCH công đoàn chủ trì giao cho Đ/c Đoàn Thị Ngọc Hương, CTCĐ chịu trách nhiệm tuyên truyền động viên công đoàn viên thực hiện đúng chức năng của mình phụ trách.

+ Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do Đ/c Nguyễn Thị Hằng Trang đảm nhận và chỉ đạo phong trào. Đ/c Phạm Thị Hải Vân trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch Đoàn, theo từng chủ đề, chủ điểm đề ra đạt kết quả tốt nhất.

          Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học hàng năm HĐT phải tổ chức sơ kết, đánh giá xem xét kết quả, kiến nghị nhà trường, BGH thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ, của hội nghị CCVC, của HĐT đạt kết quả tốt hơn.

        Trên đây là kế hoạch của Hội đồng trường, các thành viên trong HĐT thực hiện, giám sát việc thực hiện kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo với Chủ tịch HĐT để có bàn bạc, thống nhất điều chỉnh kế hoạch phù hợp theo tình hình thực tế.

 Nơi nhận:                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯƠNG

- Thành viên HĐT; 

- Lưu VT./.                                                                                                

                                                                             Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan