Giới thiệu

♦  HIỆU TRƯỞNG

1. Cô Hà Thị Đông

Năm học 1975 – 1976   

2. Thầy Nguyễn Hữu Ngẫu

Năm học 1976 – 1979

3. Cô Nguyễn Thị Đạt

Năm học 1979 – 1997

4. Thầy Trần Đình Chiến

Năm học 1997 – 2006      

5. Cô Huỳnh Thị Ngọc Tiền.

Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 10 năm 2010

6. Cô Nguyễn Thị Kim Hồng

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2010 đến tháng 12 năm 2015

7. Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến nay


   ♦  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1. Cô Hoàng Thanh Hiệp

Năm học 1977 – 1981

2. Cô Nguyễn Thị Minh Hiền

Năm học 1981 – 1986

3. Thầy Nguyễn Đức Tấn

Năm học 1987 – 1991

4. Thầy Phan Minh Hùng

Năm học 1995 – 1996   

5. Thầy Trần Việt Dũng

Năm học 1993 – 1995   

6. Cô Huỳnh Thị Ngọc Tiền

Năm học 1995 – 2006

7. Thầy Huỳnh Viết Thùy

Năm học 1998 – 2011

8. Thầy Trần Công Mỹ

Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013

9.Thầy Ngô Xuân Chính

Từ tháng 2 năm 2013 đến nay

 

 

 


Tin cùng thể loại Giới thiệu