Tin giáo dục

KHỐI 6: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XhnQW8IJsBOzbCsjCmcrW0qOoArqxHzr

KHỐI 7: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1egYSXTaRmNcyVKJB8jOEeZEbXk0qA_Oz

KHỐI 8: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Jf400OBLI8kFNS4ahxX2RRGOaiwS1pv

KHỐI 9: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y-Tn4XkwSVKA_QhERuFwz7tQQFdIL5pn

 

Lưu ý: Nhà trường có đính kèm file word các lớp học trực tuyến bằng phần mềm zoom meeting và danh sách email, số điện thọa của GV. Trân trọng./.