Thông báo của trường

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          QUẬN THANH KHÊ                                                                       Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI                                     

                                                                     Thạc gián, ngày 12 tháng 3 năm 201

                                            LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

                                             NĂM HỌC 2014 – 2015

 

I. KIỂM TRA HỌC KỲ 2 ĐỐI VỚI LỚP 9

Từ 07/4/2015 đến 10/4/2015: kiểm tra Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học.

Tiết 2,3 ngày thứ 2, 13/4/2015: kiểm tra Công nghệ, GDCD;  

Các môn SGD&ĐT ra đề: 

Thứ Ba, 14/4/2015

Thứ Tư, 15/4/2015

Thứ Năm, 16/4/2015

Thứ Sáu, 17/4/2015

                N.Văn 9

       Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài 7giờ30 đến 9 giờ)

            Toán 9

      Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài  7giờ30 đến 9 giờ)

            Vật lý 9

   Thời gian làm bài: 45’ 

      (Giờ bắt đầu làm bài          7giờ30 đến 8giờ15’)  

        Hóa học 9

    Thời gian làm bài: 45’ 

   (Giờ bắt đầu làm bài       7giờ30 đến 8giờ15’)

           Địa lý 9

      Thời gian làm bài: 45’ 

(Giờ bắt đầu làm bài  10giờ00 đến 10giờ 45’)

       Lịch sử 9

    Thời gian làm bài: 45’    (Giờ bắt đầu làmbài   10giờ00 đến 10giờ 45’)

      Sinh Học 9                  

     Thời gian làm bài: 45’

(Giờ bắt đầu làmbài 9giờ15’đến10giờ00)

      Tiếng Anh 9                   

   Thời gian làm bài: 45’ 

       (Giờ bắt đầu làm    bài 9giờ15’đến10giờ00)

 

II. KIỂM TRA LỚP 6,7,8 

Từ 20/4/2015 đến 25/4/2015: kiểm tra Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học.

Tiết 2,3 ngày thứ 2, 04/5/2015: kiểm tra Công nghệ, GDCD;  

Các môn còn lại: 

Thứ ba, 05/5/2015

Thứ tư, 06/5/2015

Thứ năm, 07/5/2015

Thứ sáu, 08/5/2015

         N.Văn 6,7,8

Thời gian làm bài: 90’

(Bắt đầu từ 07giờ15’ đến 8giờ45’)

       Toán 6,7,8

Thời gian làm bài: 90’

(Bắt đầu từ 07giờ15’ đến 8giờ45’)

     Vật lý 6,7,8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 7giờ15’

đến 8giờ)      

    Sinh Học 6,7,8                   

Thời gian làm bài: 45’

(Bắt đầu từ 7giờ15’

đến 8giờ)      

       Tiếng Anh 6,7,8                   

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 9giờ00 đến 9giờ45)

       Lịch sử 6,7,8

Thời gian làm bài: 45’  (Bắt đầu từ 9giờ00’ đến 9giờ45’)

       Địa lý 6,7,8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 8giờ30’ đến 9giờ15’ )

          Hóa học  8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 8giờ30’ đến 9giờ15’)

 

LƯU Ý

            Học sinh tham gia kiểm tra, đúng 6 giờ 45’có mặt tại phòng kiểm tra.

                 Giáo viên tham gia coi kiểm tra, đúng 6giờ 45’có mặt tại phòng giáo viên.

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                

                                                                                  (đã ký)

                                                                      Nguyễn Thị Kim Hồng