Văn bản tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          QUẬN THANH KHÊ                                                                               Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI                                     

                                                                                                                             Thạc gián, ngày 12 tháng 3 năm 2015          

                                LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

                                        NĂM HỌC 2014 – 2015

 

I. KIỂM TRA HỌC KỲ 2 ĐỐI VỚI LỚP 9

Từ 07/4/2015 đến 10/4/2015: kiểm tra Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học.

Tiết 2,3 ngày thứ 2, 13/4/2015: kiểm tra Công nghệ, GDCD;  

Các môn SGD&ĐT ra đề: 

Thứ Ba, 14/4/2015

Thứ Tư, 15/4/2015

Thứ Năm, 16/4/2015

Thứ Sáu, 17/4/2015

         N.Văn 9

       Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài 7giờ30 đến 9 giờ)

         Toán 9

        Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài 7giờ30  đến 9 giờ)

         Vật lý 9

Thời gian làm bài: 45’ 

   (Giờ bắt đầu làm bài 7giờ30        đến 8giờ15’)

        Hóa học 9

Thời gian làm bài: 45’ 

(Giờ bắt đầu làm bài 7giờ30 đến 8giờ15’)

           Địa lý 9

Thời gian làm bài: 45’ 

(Giờ bắt đầu làm bài 10giờ00 đến 10giờ 45’)

       Lịch sử 9

Thời gian làm bài: 45’  (Giờ bắt đầu làmbài 10giờ00 đến 10giờ 45’)

       Sinh Học  9                  

Thời gian làm bài: 45’

(Giờ bắt đầu làmbài 9giờ15’đến10giờ00)

      Tiếng Anh  9                  

Thời gian làm bài: 45’ 

(Giờ bắt đầu làm bài 9giờ15’đến10giờ00)

 

II. KIỂM TRA LỚP 6,7,8 

Từ 20/4/2015 đến 25/4/2015: kiểm tra Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học.

Tiết 2,3 ngày thứ 2, 04/5/2015: kiểm tra Công nghệ, GDCD;  

Các môn còn lại: 

Thứ ba, 05/5/2015

Thứ tư, 06/5/2015

Thứ năm, 07/5/2015

Thứ sáu, 08/5/2015

         N.Văn 6,7,8

Thời gian làm bài: 90’

(Bắt đầu từ 07giờ15’ đến 8giờ45’)

       Toán 6,7,8

Thời gian làm bài: 90’

(Bắt đầu từ 07giờ15’ đến 8giờ45’)

     Vật lý 6,7,8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 7giờ15’

đến 8giờ)      

  Sinh Học  6,7,8                  

Thời gian làm bài: 45’

(Bắt đầu từ 7giờ15’

đến 8giờ)      

       Tiếng Anh 6,7,8                  

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 9giờ00 đến 9giờ45)

       Lịch sử 6,7,8

Thời gian làm bài: 45’  (Bắt đầu từ 9giờ00’ đến 9giờ45’)

       Địa lý 6,7,8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 8giờ30’ đến 9giờ15’ )

          Hóa học  8

Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 8giờ30’ đến 9giờ15’)

 

LƯU Ý

            Học sinh tham gia kiểm tra, đúng 6 giờ 45’có mặt tại phòng kiểm tra.

           Giáo viên tham gia coi kiểm tra, đúng 6giờ 45’có mặt tại phòng giáo viên.

                                                            

                                              HIỆU TRƯỞNG                   

                                                                                                                                                 (đã ký)

 

 

                                   Nguyễn Thị Kim Hồng