Văn bản tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          QUẬN THANH KHÊ                                             Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI                                     

                                                                                                                             Thạc gián, ngày 12 tháng 3 năm 2015          

                                  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

                                                                                                  NĂM HỌC 2014 – 2015

 

I. KIỂM TRA HỌC KỲ 2 ĐỐI VỚI LỚP 9

Từ 07/4/2015 đến 10/4/2015: kiểm tra Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học.

Tiết 2,3 ngày thứ 2, 13/4/2015: kiểm tra Công nghệ, GDCD;  

Các môn SGD&ĐT ra đề: 

Thứ Ba, 14/4/2015

Thứ Tư, 15/4/2015

Thứ Năm, 16/4/2015

Thứ Sáu, 17/4/2015

                       N.Văn 9

          Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài

7giờ30 đến 9 giờ)

                     Toán 9

             Thời gian làm bài: 90’

(Giờ bắt đầu làm bài

7giờ30  đến 9 giờ)

Vật lý 9

         Thời gian làm bài: 45’ 

         (Giờ bắt đầu làm bài

          7giờ30 đến 8giờ15’)

             Hóa học 9

        Thời gian làm bài: 45’ 

        (Giờ bắt đầu làm bài

        7giờ30 đến 8giờ15’)

                    Địa lý 9

         Thời gian làm bài: 45’  

(Giờ bắt đầu làm bài

10giờ00 đến 10giờ 45’)

                 Lịch sử 9

          Thời gian làm bài: 45’ 

          (Giờ bắt đầu làmbài

         10giờ00 đến 10giờ 45’)  

            Sinh Học  9                  

          Thời gian làm bài: 45’ 

    (Giờ bắt đầu làmbài                9giờ15’đến10giờ00)

              Tiếng Anh  9                  

         Thời gian làm bài: 45’ 

            (Giờ bắt đầu làm bài                     9giờ15’đến10giờ00)

 

II. KIỂM TRA LỚP 6,7,8 

Từ 20/4/2015 đến 25/4/2015: kiểm tra Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Tin học.

Tiết 2,3 ngày thứ 2, 04/5/2015: kiểm tra Công nghệ, GDCD;  

Các môn còn lại: 

Thứ ba, 05/5/2015

Thứ tư, 06/5/2015

Thứ năm, 07/5/2015

Thứ sáu, 08/5/2015

                   N.Văn 6,7,8

           Thời gian làm bài: 90’

      (Bắt đầu từ 07giờ15’ đến      8giờ45’)

       Toán 6,7,8

      Thời gian làm bài: 90’

    (Bắt đầu từ 07giờ15’ đến  8giờ45’)

               Vật lý 6,7,8

       Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 7giờ15’đến 8giờ)      

          Sinh Học  6,7,8                  

Thời gian làm bài: 45’

(Bắt đầu từ 7giờ15’ đến 8giờ)      

         Tiếng Anh 6,7,8                  

         Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 9giờ00 đến 9giờ45)

              Lịch sử 6,7,8

         Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 9giờ00’ đế9giờ45’)

           Địa lý 6,7,8

    Thời gian làm bài: 45’  

(Bắt đầu từ 8giờ30’ đến 9giờ15’

           Hóa học  8

   Thời gian làm bài: 45’ 

(Bắt đầu từ 8giờ30’ đến    9giờ15’)

 

LƯU Ý

            Học sinh tham gia kiểm tra, đúng 6 giờ 45’có mặt tại phòng kiểm tra.

           Giáo viên tham gia coi kiểm tra, đúng 6giờ 45’có mặt tại phòng giáo viên.

                                                            

                                                                   HIỆU TRƯỞNG                   

                                                                                                                                                                           (đã ký)

 

 

                                                            Nguyễn Thị Kim Hồng